Mining Top-K Large Structural Patterns in a Massive Network

by Feida Zhu, Qiang Qu, David Lo, Xifeng Yan, Jiawei Han, Philip S. Yu
Venue:PVLDB