Integrating Parallelizing Compilation Technology and Processor Architecture for Cost-Effective Concurrent Multithreading (1998)

by Jenn-yuan Tsai, Zhenzhen Jiang, Zhiyuan Li, David J. Lilja, Xin Wang, Pen-chung Yew, Bixia Zheng, Stephen J. Schwinn