Enhanced Hypertext Categorization Using Hyperlinks (1998)

by Soumen Chakrabarti, Byron Dom, Piotr Indyk