Social Context Summarization (2011)

by Zi Yang , Keke Cai , Jie Tang , Li Zhang , Zhong Su , Juanzi Li