Agent-based grid computing

by Zhongzhi Shi, Mingkai Dong, Haijun Zhang, Qiujian Sheng
Venue:Applied Mathematical Modelling