Enhanced hypertext categorization using hyperlinks (1998)

by Soumen Chakrabarti, Byron Dom, Piotr Indyk