Real-Time Systems (2000)

by Fan Liu, Ajit Narayanan, Quan Bai