Mining Opinion Words and Opinion Targets in a Two-Stage Framework

by Liheng Xu, Kang Liu, Siwei Lai, Yubo Chen, Jun Zhao