Finding similar users using category-based location history (2010)

by Xiangye Xiao, Yu Zheng, Qiong Luo, Xing Xie
Venue:In GIS