Bayesian Face Revisited: A Joint Formulation

by Dong Chen, Xudong Cao, Liwei Wang, Fang Wen, Jian Sun