Multi-Scale Partial Intrinsic Symmetry Detection

by Kai Xu, Hao Zhang, Wei Jiang, Ramsay Dyer, Zhiquan Cheng, Ligang Liu, Baoquan Chen, Shenzhen Visuca, Inria Geometrica