Spatio-Textual Similarity Joins ∗

by Panagiotis Bouros, Shen Ge, Nikos Mamoulis