Capturing Topology in Graph Pattern Matching

by Shuai Ma, Yang Cao, Wenfei Fan, Jinpeng Huai, Tianyu Wo