Efficient Manifold Ranking for Image Retrieval (2011)

by Bin Xu, Jiajun Bu, Chun Chen, Deng Cai, Xiaofei He, Wei Liu, Jiebo Luo