Contact Duration Aware Data Replication in Delay Tolerant Networks

by Xuejun Zhuo, Qinghua Li, Wei Gao, Guohong Cao, Yiqi Dai