Stereo matching using belief propagation (2003)

by Jian Sun, Nan-ning Zheng, Heung-yeung Shum