Pathsim: Meta path-based top-k similarity search in heterogeneous information networks (2011)

by Yizhou Sun, Jiawei Han, Xifeng Yan, Philip S. Yu, Tianyi Wu
Venue:In VLDB’ 11