Exploring Social Tagging Graph for Web Object Classification

by Zhijun Yin, Rui Li, Qiaozhu Mei, Jiawei Han
Venue:In KDD’09