Image super-resolution using gradient profile prior (2008)

by Jian Sun, Jian Sun, Zongben Xu, Heung-yeung Shum