Diversifying search results with popular subtopics (2009)

by Dawei Yin, Zhenzhen Xue, Xiaoguang Qi, Brian D. Davison