Continuous Nearest Neighbor Search (2002)

by Yufei Tao, Dimitris Papadias, Qiongmao Shen