Noise as Information for Illiquidity (2010)

by Xing Hu, Jun Pan, Jiang Wang