Imagenet: A large-scale hierarchical image database (2009)

by Jia Deng, Wei Dong, Richard Socher, Li-jia Li, Kai Li, Li Fei-fei
Venue:In CVPR