Top 10 algorithms in data mining (2007)

by Xindong Wu, Vipin Kumar, J. Ross, Quinlan Joydeep, Ghosh Qiang Yang, Hiroshi Motoda, Geoffrey J. Mclachlan, Angus Ng, Bing Liu, Philip S. Yu, Dan Steinberg, X. Wu (b, V. Kumar, J. Ross Quinlan, J. Ghosh, Q. Yang, H. Motoda