Brain Mapping with the Ricci Flow Conformal Parameterization and Multivariate Statistics on Deformation Tensors

by Yalin Wang, Xiaotian Yin, Jie Zhang, Xianfeng Gu, Tony F. Chan, M. Thompson, Shing-tung Yau