Mining Concept-Drifting Data Streams Using Ensemble Classifiers (2003)

by Haixun Wang, Wei Fan, Philip S. Yu, Jiawei Han