Face recognition using laplacianfaces (2005)

by Xiaofei He, Shuicheng Yan, Yuxiao Hu, Partha Niyogi, Hong-jiang Zhang
Venue:IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence