A survey of content-based image retrieval with high-level semantics (2007)

by Ying Liu , Dengsheng Zhang , Guojun Lu , Wei-ying Ma