What are textons (2002)

by Song-chun Zhu, Cheng-en Guo, Yingnian Wu, Yizhou Wang
Venue:International Journal of Computer Vision