Chinese Chunking Based on Maximum Entropy Markov Models 1

by Guang-lu Sun, Chang-ning Huang, Xiao-long Wang, Zhi-ming Xu