Improving Data Quality: Consistency and Accuracy

by Gao Cong, Wenfei Fan, Floris Geerts, Xibei Jia Shuai Ma