Hybrid index structures for location-based web search. (2005)

by Yinghua Zhou , Xing Xie , Chuang Wang , Yuchang Gong , Wei-Ying Ma
Venue:In CIKM,