The KEGG resource for deciphering the genome (2004)

by Minoru Kanehisa, Susumu Goto, Shuichi Kawashima, Yasushi Okuno, Masahiro Hattori
Venue:Nucleic Acids Res