Implicit Active Contours Driven by Local Binary Fitting Energy

by Chunming Li, Chiu-yen Kao, John C. Gore, Zhaohua Ding