Comparing Twitter and traditional media using topic models

by Wayne Xin Zhao, Jing Jiang, Jianshu Weng, Jing He, Ee-peng Lim, Hongfei Yan, Xiaoming Li
Venue:In: Proceedings of 33rd European conference on IR research: Advances in information retrieval 2011