Botgraph: Large Scale Spamming Botnet Detection (2008)

by Yao Zhao, Yinglian Xie, Fang Yu, Qifa Ke, Yuan Yu, Yan Chen, Elliot Gillum
Venue:In NSDI, 2009. 118 Zhenyu Zhong, Lakshmish