Generalized cluster aggregation (2009)

by Fei Wang, Xin Wang, Tao Li
Venue:In Proc. of IJCAI’09