Discovery of convoys in trajectory databases (2008)

by Hoyoung Jeung, Man Lung Yiu, Xiaofang Zhou, Christian S Jensen, Heng Tao Shen
Venue:Proc. VLDB Endow