Set based program analysis (1992)

by Nevin Charles Heintze