Automatic labeling of multinomial topic models (2007)

by Qiaozhu Mei, Xuehua Shen, ChengXiang Zhai
Venue:In SIGKDD