Clausius relation and Friedmann equation in FRW universe model (0)

by Qiao-Jun Cao, Yi-Xin Chen, Kai-Nan Shao
Venue:JCAP