A Wearable Virtual Guide for Context-aware Cognitive Indoor Navigation (2014)

by Qianli Xu, Liyuan Li, Joo Hwee Lim, Cheston Yin Chet Tan, Michal Mukawa, Gang Wang
Venue:In MobileHCI. ACM