Which topic will you follow (2012)

by D Yang, Y Xiao, B Xu, H Tong, W Wang, S Huang
Venue:in Proc. of ECML-PKDD