Output-sensitive skyline algorithms in external memory (2013)

by Xiaocheng Hu, Cheng Sheng, Yufei Tao, Yi Yang, Shuigeng Zhou
Venue:In Proceedings of the Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA