Guaranteeing deadlines for inter-datacenter transfers (0)

by H Zhang, K Chen, W Bai, D Han, C Tian, H Wang, H Guan, M Zhang
Venue:in Proc. ACM Eurosys, 2015, To Appear