Using probabilistic latent semantic analysis for personalized web search (2005)

by Henxi Lin, Gui-Rong Xue, Hua-Jun Zeng, Yong Yu
Venue:In Proceedings of APWEB’05