Localization for large-scale underwater sensor networks (2007)

by Zhong Zhou, Jun-Hong Cui, Shengli Zhou