The Complete Collection of China’s College Entrance Examination (Zhong Guo Gao Kao Da Quan (1988)

by Mingyi Meng, Guohua Yi, Yipeng Xue, Lin Qi, Zhong Xu, Ziqiang Liu, Guangjin Xia