The mario AI championship 2009–2012 (2013)

by J Togelius, N Shaker, S Karakovskiy, G N Yannakakis
Venue:AI Magazine