Discourse level explanatory relation extraction from product reviews using firstorder logic (2013)

by Qi Zhang, Jin Qian, Huan Chen, Jihua Kang, Xuanjing Huang
Venue:In ACL